Anasayfa > Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikası. Quick Point Teknoloji A.Ş. (“QP”) tarafından www.faturam.net sitesinde işlenen kişisel veriler. işleme yöntemleri ve bunlar üzerinde kullanılabilecek haklar konularında bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur.

QP. 2013 yılında yürürlüğe giren 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri. Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” uyarınca faaliyette bulunma yetki ve lisansına sahip Ödeme ve elektronik para Kuruluşları ile imzalamış olduğu temsilcilik sözleşmelerine istinaden yetki almış şirketlerin ürün ve hizmetlerini  www.faturam.net  web sitesi ve bu sistemlere bağlı mobil uygulamalardan hizmet veren bir şirkettir.

QP olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik pratik ve güvenli çözüm arayışı içerisinde olmak en büyük önceliğimizdir. Bunun için QP tarafından www.faturam.net sitemiz ve buna bağlı sistemlerimizden elde edilen tüm kişisel veriler. sektörde kabul görmüş makul güvenlik şartlarına tabi olarak iletilmekte ve saklanmaktadır. Ödeme verilerinin güvenliği PCI DSS (Ödeme Sektörü Veri Güvenliği Standartları) Level 1 uyumlu Temsilcisi olunan Ödeme Kuruluşları altyapısı ile sağlanmaktadır ve kişisel verilerin aktarıldığı bağlantılar güvenli bir şekilde korunmaktadır.

QP. kişisel bilgileri işin gereği için paylaşılması gereken taraflarla paylaşılması veya paylaşılması için onay alınan durumlar dışında kesinlikle özel ve gizli tutmayı ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi. gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. QP’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın. Web Sitesi’ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda. QP’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

QP sitemlerinin herhangi birisinden ödeme yaptığınızda. ödeme sırasında paylaşılan bilgiler QP’ye ulaşır. Bu bilgiler. ödemenin alınması. ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi amaçlarıyla kullanılmakta ve sonraki ödemelerin kolaylaştırılması için saklanmaktadır.

Tarafımızla paylaşılan bilgilerin bir kısmı. ödemenin tahsil edilebilmesi için bankalara ve kartlı ödeme alınmasını sağlayan diğer finansal kuruluşlara iletilmektedir. Ayrıca talep ettiğiniz hizmetlerin veya üye ile yapmış olduğunuz işlemin gerektirmesi ve üyenin talep etmesi halinde. bilgileriniz diğer hizmet sağlayıcılara aktarılabilir.

QP üyesi olmanız halinde. sizden kimliğinizi belirlemeye yarayan bilgiler. iletişim bilgileri. işletmenize ve vergilere ilişkin tanıtıcı. QP ürün ve hizmetlerini kullanımınıza ilişkin kayıtlar (IP adresi. kullandığınız web altyapısı vs.) elde edilecektir. Bu bilgilerin bir kısmı veya tamamı kişisel veriler içerebilir ve bir firma adına hareket etmeniz durumunda. bu kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunuzu garanti etmeniz gerekir. Toplanan bu bilgiler. hizmetlerin sunulması. bilgi alma. onay vermiş olmanız halinde Bülten aracılığıyla iletişim kurulması. yeni ve katma değerli hizmetlerin satıcılara önerilmesi. QP’nın tanıtımının yapılması için kullanılabilir.

Kişisel verileriniz. yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun. Kanun Hükmünde Kararname. Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması; yetkili idari veya adli otoriteler tarafından. usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla. kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumlarında ilgili kurum veya kuruluşlarla paylaşılır.

Kişisel verileriniz yalnızca hizmetlerin sağlanması veya kanuni yükümlülüklerin karşılanması için gerekli olan makul bir süre boyunca saklanacak ve ardından silinecek veya anonim hale getirilerek sizinle ilişkilendirilememesi sağlanacaktır.

Tarafınızca onay verilmesi durumunda. tarafınızca onay verilen her türlü iletişim kanalları kullanılarak (SMS. E-Posta. adres vs.) QP tarafından daha iyi hizmet verebilmek adına her türlü tanıtım. bilgilendirme ve benzeri bilgiler gönderilebilir.

Kullanıcı kendisine bilgi gönderilmesini istemediği takdirde kendisine bildirim yapılan kanallar vasıtasıyla bilgilendirme hizmetlerinden vazgeçtiğini bildirebilir.

QP. üyelere ve üyelerin web sitesi kullanımına dair bilgileri. teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye/Çerez) kullanarak elde edebilir.

Ödeme işlemi yapabilmek için QP’ya ait online veya mobil ortamlarda paylaşılan Kişisel Veriler. kullanıcıların kendi iradeleriyle toplanmaktadır. Kişisel veri toplamanın yöntemi budur. Toplanan kişisel veriler ödeme hizmetini verebilmek için kullanıcılardan alınması gereken bilgiler olup. işin gereği olarak toplanmaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Madde 10 çerçevesinde düzenlendiği ölçüde. QP ve Bayi/ Sanal Pos Hizmeti Alan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı/Temsilci’leri tüm ödeme hizmetlerinin verilmesi sırasında kullanılması amacıyla tüketici/aboneye ait ve mobil uygulama üzerinden ve/veya online ortamda tüketici/abone tarafından paylaşılan kişisel verileri. resmi makamlarca talep edilmesi. işin gereği için zorunlu olması. sosyal araştırmalar nedeniyle analiz veya istatistiki verilere yön vermesi açısından denetim hizmeti veren firmalarca talep edilmesi durumunda. bir sözleşmenin kurulması veya sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olması ve aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedebilir. saklayabilir. değiştirebilir. güncelleyebilir. mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklayabilmesi/devredebilmesi. sınıflandırılabilmesi ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmesi için 3. Kişi. idari ve resmi makamlarla ve bankalarla paylaşabilir. bilgileri kanunun izin verdiği ölçüde aktarabilir. QP yetkisiz kişilerin kişisel verilere erişimine engelleyecek gerekli güvenlik önlemlerini alır. Ayrıca KVKK’nın 11. Maddesi gereği tüketici/abone; QP’ya veya Bayi/ Sanal Pos Hizmeti Alan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı/Temsilci’ye başvurarak. kişisel verilerinin; işlenip işlenmediğini öğrenme. işlenmişse bilgi talep etme. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan ilgili bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu doküman zaman zaman güncelleştirilebilir. Hizmetin kullanılmaya devam edilmesi yapılabilecek güncelleştirmelerin kabul edildiği anlamına gelir. Üyeler bu güncelleştirmeleri takip etmek ve ödemeyi tahsil edecekleri kişilere ait verileri QP’ya aktarmadan QP’nın veri işlemeyle ilgili Gizlilik Politikası’nın en güncel hali hakkında. ödemeyi tahsil edeceği kişilere bilgi vermek yükümlüğü altındadır.

Gizlilik hükmü akdedilen sözleşmelerden bağımsız bir taahhüt olup. QP ile aranızda akdedilen sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

QP olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik pratik ve güvenli çözüm arayışı içerisinde olmak en büyük önceliğimizdir. Bunun için QP tarafından elde edilen tüm kişisel veriler. sektörde kabul görmüş makul güvenlik şartlarına tabi olarak iletilmekte ve saklanmaktadır. Ödeme verilerinin güvenliği PCI DSS (Ödeme Sektörü Veri Güvenliği Standartları) Level 1 uyumlu Temsilcisi olunan Ödeme Kuruluşları altyapısı ile sağlanmaktadır ve kişisel verilerin aktarıldığı bağlantılar güvenli bir şekilde korunmaktadır.

QP. kişisel bilgileri işin gereği için paylaşılması gereken taraflarla paylaşılması veya paylaşılması için onay alınan durumlar dışında kesinlikle özel ve gizli tutmayı ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi. gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. QP’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın. Web Sitesi’ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda. QP’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

QP üyelerinden herhangi birisine ödeme yaptığınızda. ödeme sırasında paylaşılan bilgiler QP’ye ulaşır. Bu bilgiler. ödemenin alınması. ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi amaçlarıyla kullanılmakta ve sonraki ödemelerin kolaylaştırılması için saklanmaktadır.

Tarafımızla paylaşılan bilgilerin bir kısmı. ödemenin tahsil edilebilmesi için bankalara ve kartlı ödeme alınmasını sağlayan diğer finansal kuruluşlara iletilmektedir. Ayrıca talep edilen hizmetlerin veya üye ile yapmış olduğumuz işlemlerin gerçekleşebilmesi için bilgileriniz diğer hizmet sağlayıcılara aktarılabilir.

QP üyesi olmanız halinde. sizden kimliğinizi belirlemeye yarayan bilgiler; iletişim bilgileri. kişi doğrayıcı bilgileri QP ürün ve hizmetlerini kullanımına ilişkin kayıtlar (IP adresi. kullandığınız web altyapısı vs.) talep edilebilecektir. Bu bilgilerin bir kısmı veya tamamı kişisel veriler içerebilir ve bir firma adına hareket etmeniz durumunda. bu kişisel verileri paylaşmaya yetkili olduğunuzu garanti etmeniz gerekir. Toplanan bu bilgiler. hizmetlerin sunulması. bilgi alma. onay vermiş olmanız halinde Bülten aracılığıyla iletişim kurulması. yeni ve katma değerli hizmetlerin satıcılara önerilmesi. QP’nin tanıtımının yapılması için kullanılabilir.

Kişisel verileriniz. yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun. Kanun Hükmünde Kararname. Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması; yetkili idari veya adli otoriteler tarafından. usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla. kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi durumlarında ilgili kurum veya kuruluşlarla paylaşılır.

Kişisel verileriniz yalnızca hizmetlerin sağlanması veya kanuni yükümlülüklerin karşılanması için gerekli olan makul bir süre boyunca saklanacak ve ardından silinecek veya anonim hale getirilerek sizinle ilişkilendirilememesi sağlanacaktır.

Tarafınızca onay verilmesi durumunda. tarafınızca onay verilen her türlü iletişim kanalları kullanılarak (SMS. E-Posta. adres vs.) QP tarafından daha iyi hizmet verebilmek adına her türlü tanıtım. bilgilendirme ve benzeri bilgiler gönderilebilir.

Kullanıcı kendisine bilgi gönderilmesini istemediği takdirde kendisine bildirim yapılan kanallar vasıtasıyla bilgilendirme hizmetlerinden vazgeçtiğini bildirebilir.

QP. üyelere ve üyelerin web sitesi kullanımına dair bilgileri. teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye/Çerez) kullanarak elde edebilir.

Ödeme işlemi yapabilmek için QP’ye ait online veya mobil ortamlarda paylaşılan Kişisel Veriler. kullanıcıların kendi iradeleriyle toplanmaktadır. Kişisel veri toplamanın yöntemi budur. Toplanan kişisel veriler ödeme hizmetini verebilmek için kullanıcılardan alınması gereken bilgiler olup. işin gereği olarak toplanmaktadır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Madde 10 çerçevesinde düzenlendiği ölçüde. QP ve Bayi/ Ödeme Hizmeti Alan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı/Temsilci’leri tüm ödeme hizmetlerinin verilmesi sırasında kullanılması amacıyla tüketici/aboneye ait ve mobil uygulama üzerinden ve/veya online ortamda tüketici/abone tarafından paylaşılan kişisel verileri. resmi makamlarca talep edilmesi. işin gereği için zorunlu olması. sosyal araştırmalar nedeniyle analiz veya istatistiki verilere yön vermesi açısından denetim hizmeti veren firmalarca talep edilmesi durumunda. bir sözleşmenin kurulması veya sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli olması ve aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedebilir. saklayabilir. değiştirebilir. güncelleyebilir. mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklayabilmesi/devredebilmesi. sınıflandırılabilmesi ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilmesi için 3. Kişi. idari ve resmi makamlarla ve bankalarla paylaşabilir. bilgileri kanunun izin verdiği ölçüde aktarabilir. QP yetkisiz kişilerin kişisel verilere erişimine engelleyecek gerekli güvenlik önlemlerini alır. Ayrıca KVKK’nın 11. Maddesi gereği tüketici/abone; QP’ye veya Bayi/ Ödeme Hizmeti Alan Ödeme Hizmeti Kullanıcısı/Temsilci’ye başvurarak. kişisel verilerinin; işlenip işlenmediğini öğrenme. işlenmişse bilgi talep etme. işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme. yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme. eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan ilgili bentler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme. kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu doküman zaman zaman güncelleştirilebilir. Hizmetin kullanılmaya devam edilmesi yapılabilecek güncelleştirmelerin kabul edildiği anlamına gelir. Üyeler bu güncelleştirmeleri takip etmek ve ödemeyi tahsil edecekleri kişilere ait verileri QP’ye aktarmadan QP’nin veri işlemeyle ilgili Gizlilik Politikası’nın en güncel hali hakkında. ödemeyi tahsil edeceği kişilere bilgi vermek yükümlüğü altındadır.

Gizlilik hükmü akdedilen sözleşmelerden bağımsız bir taahhüt olup. QP ile aranızda akdedilen sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?