Anasayfa > Aydınlatma Metni

Quick Pont Teknoloji A.Ş.

İnternetten Fatura Ödeme

Kişisel Veriler Hakkında Aydınlatma Meti

Quick Pont Teknoloji A.Ş. (“Şirket”). sahibi olduğu “ https://faturam.net/ ” adresli web sayfası üzerinden kredi kartıyla fatura ödeme faaliyeti çerçevesinde paylaştığınız tarafınıza ait kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Şirket. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermektedir.

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmakta olup lütfen Şirket ile. doldurduğunuz iletişim formunda yer alan talebinizin gerektirdiğinden fazla kişisel veri içeren bilgi paylaşmayınız.

İletişim formlarına tarafınız dışında bir başka 3. kişiye ait kişisel veri girmeniz durumunda. bu kişisel verileri Şirket ile paylaşacağınız hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi anlamında bilgilendirdiğiniz ve Kanun’un 5. maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğiniz Şirket tarafından kabul edilmektedir. 

Şirket. internetten kredi kartıyla fatura ödeme faaliyeti çerçevesinde aşağıdaki kişisel verileri toplamaktadır;

 • Faturası ödenecek kurum bilgisi.
 • IP adresi ve formun gönderildiği tarih ve saat bilgisi.
 • Kredi kartı bilgileri.
 • Adı Soyadı. cep telefonu numarası. e-mail adresi.
 • Sözleşme no. abone no. tesisat no bilgisi.

Şirket. internetten kredi kartıyla fatura ödeme faaliyeti çerçevesinde kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle toplamaktadır;

 • Şirket web sayfasından doldurulan fatura temsilciliği başvuru formlarında temin edilen bilgilerde yer alan kişisel veriler otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.  
 • Toplanan kişisel veriler fiziksel dosyalarda. Şirket sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

Şirket. internetten kredi kartıyla fatura ödeme faaliyeti çerçevesinde kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemektedir;

 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi.
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi.
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

Şirket. internetten kredi kartıyla fatura ödeme faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlemektedir;

Şirket. doldurduğunuz iletişim formları içerisinde toplanan kişisel verileri. “açık rızanıza” dayanarak toplamaktadır. Bu anlamda. internetten kredi kartıyla fatura ödeme faaliyeti çerçevesinde “Gönder” sekmesine tıklayarak işbu aydınlatma metni çerçevesinde kişisel verilerinizin toplanmasına ve işlenmesine onay vermektesiniz.

Şirket. internetten kredi kartıyla fatura ödeme faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileri yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıda belirtilen kişiler ile paylaşabilmektedir;

 • İş ortakları.
 • İlgili çalışanlar.
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak. aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili.  veri sorumlusu sıfatı ile Şirkete başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen. işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun. yazılı ve ıslak imzalı olarak şirket adresimiz olan “Mimar Sinan Mah. Çavuşbaşı Cad. Ceren Sk. No: 1/3 Çekmeköy / İSTANBUL” adresine bizzat elden Şirkete iletebilir. noter kanalıyla gönderebilir veya [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı/mobil imzalı olarak veya i[email protected] e-mail adresine e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?